Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
monalisasmile

I właśnie dlatego, że Łucja stała się dla mnie czymś definitywnie przebrzmiałym (czymś, co wciąż żyje jako przeszłość, ale jako teraźniejszość jest martwe), przestawała stopniowo w moich myślach być istotą cielesną, materialną, konkretną i w miarę upływu czasu stawała się raczej jakąś legendą, mitem spisanym na pergaminie i zamurowanym w metalowej skrzynce w fundamentach mego życia.

Milan Kundera
'Żart'
monalisasmile
5569 8fb9
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafilmowy filmowy
monalisasmile
1079 b6d9
rawrrrr!
Reposted bychybatyySeizetheNight
monalisasmile
0969 854e
Reposted byParadiescelettowsukience
monalisasmile
2059 f07b
monalisasmile
1988 f286
Reposted bysave-picture-asediemed
monalisasmile
1895 dc21
monalisasmile
7417 020f
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viainevitably inevitably
monalisasmile
monalisasmile
monalisasmile
9450 05ed 500
Reposted fromhenri henri viairokichigai irokichigai
monalisasmile
6299 dcd5 500
Reposted fromsaraj saraj viaverymuch verymuch
monalisasmile
0531 cce8
Reposted byinevitably inevitably
monalisasmile
0500 c0a6
Reposted byinevitably inevitably
monalisasmile
0459 218c
monalisasmile
0321 f457
Reposted byverymuch verymuch
monalisasmile
0180 09e9
Reposted byinevitablyjagodova
monalisasmile
0047 f0f8
Reposted bybixXxn bixXxn
monalisasmile
9986 851c
Reposted byinevitably inevitably
monalisasmile
9895 07ed
Reposted byinevitablychlodnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl